Στην τσέπη σας 958 ευρώ: Επίδομα με μια ανάληψη – Οι δικαιούχοι

Επίδομα με μια ανάληψη. Δείτε πως μπορείτε να βάλετε στην τσέπη σας 950 ευρώ.

Στην τσέπη σας 958 ευρώ: Επίδομα με μια ανάληψη - Οι δικαιούχοι

Ορισμένοι δικαιούχοι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο θα γίνεται με μία ανάληψη και αποτελεί μεγάλη οικονομική ανάσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν ένα επίδομα με μία μονάχα ανάληψη, το οποίο θα φτάνει συνολικά τα 958 ευρώ και θα δίνει πολλές λύσεις σ’ όσους το παίρνουν.

Τέλος, αξίζει να σας αναφέρουμε πως δικαιούχοι είναι άνεργοι και το επίδομα καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ αλλά και μια κατηγορία εργαζόμενων που κάνουν μια σκληρή και όχι για πάρα πολλούς εύκολη εργασία.

Επίδομα με μια ανάληψη – Το ποσό κι όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα με μια ανάληψη μπορούν να λάβουν ορισμένοι δικαιούχοι.

Το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 958 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι και το επίδομα καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα αγορά μια κατηγορία εργαζόμενων που κάνουν μια σκληρή και όχι για πάρα πολλούς εύκολη εργασία. Αυτοί είναι οι εκδοροσφαγείς.

Γενικά

 1. Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως εκδοροσφαγείς (εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας), είναι δυνατόν να λάβουν είτε ειδική επιδότηση είτε τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω απομάκρυνσης – διακοπής εργασιών με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 33339/23.03.99.

Η Ειδική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

 1. έχουν την ιδιότητα του «εργάτη σφαγής» εκδοράς ζώων και πτηνών και λοιπών προπαρασκευαστικών εργασιών του καταναλισκόμενου κρέατος των ζώων που σφάζονται στα σφαγεία όλης της χώρας κατά τον χρόνο της επιδότησης
 2. έχουν πραγματοποιήσει από εκατό (100) έως διακόσιες σαράντα (240) πραγματικές ημέρες ασφάλισης ως εκδοροσφαγείς με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα).
 3. Για την ειδική επιδότηση δεν ενδιαφέρει αν ο μισθωτός απασχολείται κατά τον χρόνο της παροχής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

Ποσό Επιδότησης

Η επιδότηση καταβάλλεται εφάπαξ ως εξής:

 1. το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
 2. τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
 3. στο πλαίσιο της Ειδικής Επιδότησης των Εκδοροσφαγέων δεν χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

 1. για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης.
 2. για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης

Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

 1. Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Κατά την υποβολή της αίτησης ο άνεργος:

ενημερώνεται:

 1. για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
 2. για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών

δηλώνει

 1. αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
 2. τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του.
 3. συνυποβάλλει δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Κατά την επιδότηση καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

 1. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.
 2. Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

Προσοχή – Το ποσό επιδότησης μπορεί να αλλάξει – να αυξηθεί

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται:

 1. από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους
 2. από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχει λάβει ο ασφαλισμένος εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλει αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400) .
 3. Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι εκδοροσφαγείς έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Η επιδότηση καταβάλλεται ως εξής:

 1. το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
 2. για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα
 3. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου