«Συναγερμός» σε Alpha, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank – Τι συμβαίνει με τις τράπεζες στην Ελλάδα

Ένας νέος πόλος, ο οποίος θα είναι ο πέμπτος αναμένεται να δημιουργηθεί και να απειλήσει τις υπάρχουσες τράπεζες όσον αφορά τον ανταγωνισμό.

«Συναγερμός» σε Alpha, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank - Τι συμβαίνει με τις τράπεζες στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα αναμένεται αναφορικά με τις τράπεζες να δημιουργηθεί ένας πέμπτος ισχυρός πόλος, ο οποίος θα απειλήσει τις Alpha, Εθνική, Πειραιώς αλλά και Eurobank.

Πιο αναλυτικά στην τελική ευθεία εισέρχεται η κεφαλαιακή στήριξη των τραπεζών Παγκρήτια και Attica Bank που θα οδηγήσει σε ένα πέμπτο ισχυρό τραπεζικό πόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Από εκεί και πέρα εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος επήλθε συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για την κεφαλαιακή στήριξη Παγκρήτιας και Attica Bank από την συγχώνευση των οποίων θα προκύψει ο 5ος τραπεζικός πυλώνας της χώρας.

Συναγερμός στις τράπεζες – Τι φέρνει ο νέος πέμπτος πόλος που δημιουργείται

Εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος επήλθε συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για την κεφαλαιακή στήριξη Παγκρήτιας και Attica Bank από την συγχώνευση των οποίων θα προκύψει ο 5ος τραπεζικός πυλώνας της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία σφραγίστηκε την Παρασκευή μεταξύ των δύο βασικών μετόχων, δηλαδή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest, με τις υπογραφές να αναμένονται από την Δευτέρα καθώς εκκρεμούν τυπικές διαδικασίες αρκετές από τις οποίες θα προχωρήσουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η σημερινή ημέρα, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η καταληκτική που είχε δοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να παραδοθεί το νομικό σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των βασικών μετόχων. Το σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες τόσο για την αξιοποίηση του «Ηρακλής ΙΙΙ» για την μείωση των κόκκινων δανείων στο χαρτοφυλάκιο των δύο τραπεζών όσο και για την χρηματοδότηση της νέας τράπεζας που θα προκύψει την επόμενη ημέρα.

Με βάση τα τελευταία μετοχολόγια των δύο τραπεζών το ΤΧΣ ελέγχει το 72,5% της Attica Bank ενώ Thrivest (4,4%) και Παγκρήτια Τράπεζα (5%) ελέγχουν σχεδόν το 10% της ιστορικής τράπεζας. Η συμμετοχή του e- ΕΦΚΑ στην Attica Bank ανέρχεται στο 7,6%, το ΤΜΕΔΕ 4% ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί μικρομέτοχοι, κατέχουν το 6,5%. Σε ότι αφορά την Παγκρήτια η Thrivest ελέγχει το 44% της Τράπεζας.

Το επόμενο βήμα που αναμένεται όπως προαναφέρθηκε από τις αρχές της νέας εβδομάδας είναι η υπογραφή της συμφωνίας που θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη των «κόκκινων» δανείων των δύο τραπεζών στον «Ηρακλή ΙΙΙ». Στην συνέχεια έπεται η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να προσδιορίζεται εντός του φθινοπώρου.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας αρχίζει την 1η Ιουλίου 2024 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2024.

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η “Προτείνουσα”), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2024 αναφορικά με την διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους μετόχους της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Limited (“Hellenic Bank”, “Ελληνική Τράπεζα”, “Υπό Εξαγορά Εταιρεία”) για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank και σύμφωνα με το Άρθρο 22(1)(α)(i) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 (ο «Νόμος»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 25 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”) ενέκρινε τη δημοσίευση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ”).

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Προτείνουσα ήδη κατέχει άμεσα 229.029.857 μετοχές, ήτοι το 55,48% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Επομένως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής και είναι άνευ όρων. Κατά συνέπεια η Προτείνουσα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου.

Επιπρόσθετα, η Προτείνουσα θα προβαίνει στην απόκτηση μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης στην τιμή της προσφερόμενης αντιπαροχής των €2,56 κατά τις χρηματιστηριακές συναντήσεις.

Με βάση το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είναι €2,56 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 ανά μετοχή είναι κατά 3,03% σε έκπτωση επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής την ημέρα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και σε υπεραξία της τάξης του 14,84% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε έκπτωση της τάξης του 33,91% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Hellenic Bank σύμφωνα με τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας αρχίζει την 1η Ιουλίου 2024 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2024, η ώρα 14:30.

Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης περιέχει πλήρη στοιχεία για τη Δημόσια Πρόταση, την προσφερόμενη αντιπαροχή και λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης καθώς και το Έντυπο Εντολής Επενδυτή θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Επίσης το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης και το Έντυπο Εντολής Επενδυτή θα διατίθενται στα ακόλουθα σημεία:

– στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση,

– στα καταστήματα της Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση,

– στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβούλου της Δημόσιας Πρότασης, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), στη Λευκωσία ως αναφέρεται πιο κάτω,

– στην ιστοσελίδα της CISCO www.cisco-online.com.cy, καθώς και

– στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy

Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή από την 1η Ιουλίου 2024:

– στην ιστοσελίδα της Προτείνουσας (www.eurobank.gr)