Θέσεις εργασίας: Δήμος προσλαμβάνει 9 άτομα – Δείτε τις ειδικότητες

Εννέα άτομα ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει ο Δήμος Βόλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραστεί ανάγκη. 

Θέσεις εργασίας: Δήμος προσλαμβάνει 9 άτομα - Δείτε τις ειδικότητες

Οι θέσεις εργασίας που θέλει να καλύψει αφορούν ειδικό παιδαγωγό, νοσηλευτές, παιδαγωγό, κοινωνιολόγο και φύλακες.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Βόλου

  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (1 θέση)
  • ΤΕ Νοσηλευτικής (2 θέσεις)
  • ΠΕ Παιδαγωγών (1 θέση)
  • ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 θέση)
  • ΔΕ Φυλάκων (4 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΑΠΕ/ΤΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.: 38446, Νέα Ιωνία Βόλου Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Καζανίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 2421353123, 2421353122).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη