Θέσεις εργασίας για «Βοήθεια στο Σπίτι»: Τα δικαιολογητικά και η αίτηση  

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ προκειμένου να έχουν μία ευκαιρία να εργαστούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Θέσεις εργασίας για «Βοήθεια στο Σπίτι»: Τα δικαιολογητικά και η αίτηση  

Tο «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και έχει ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.
Απευθύνεται σε άτομα ηλικιωμένα 65 ετών και άνω και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, μένουν στον Δήμο μας και πληρούν τα κριτήρια ένταξης (για τα κριτήρια ένταξης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Βοήθεια στο Σπίτι παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου και είναι:

• Κοινωνική Εργασία
• Νοσηλευτική Φροντίδα
• Οικογενειακή Βοήθεια
• Φυσικοθεραπευτική Φροντίδα.

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Διορισμός χωρίς εμπειρία στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το ΑΣΕΠ καλεί υποψήφιους της προκήρυξης 4Κ/2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων, για την πρόσληψη σε προσωποπαγείς θέσεις, τακτικού προσωπικού, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας, από τον πίνακα χωρίς εμπειρία. Να σημειωθεί ότι η εμπειρία, γενική και ειδική, δε λαμβάνεται υπόψη και δε βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Να υπογραμμισθεί ότι η προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 2.909 θέσεων, τακτικού προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τους υποψήφιους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα στο τέλος του άρθρου του proson.gr. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες στα παραρτήματα Β΄, Γ΄ και Δ΄ της οικείας προκήρυξης.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει αύριο, Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και ώρα 8:00 και λήγει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται σε Γράφημα, ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση τον μήνα Φεβρουάριο για τα έτη 2023 και 2022).

Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

  • Τις εργάσιμες ημέρες: Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
  • Τις αργίες: Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00).