Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης – Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι σε ισχύ έως την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης - Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής, ανακοινώνει  ότι θα προσλάβει 2 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών.

Η εν πρόσληψη θα γίνει με στόχο  την πρόληψη και αντιμετώπιση, κατά την χειμερινή περίοδο, των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, και αφορούν σε έντονες χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κλπ τα οποία παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και στην Αττική.

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης – Η ηλικία των υποψηφίων 

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Η πρόσληψη διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως ισχύει και ύστερα από την με αρ. 6/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 του Ν.4662/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του Ν. 4735/20.

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής – Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις θέσεις εργασίας και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 15Α Πεύκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, με χρήση κωδικών Taxisnet.

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης

έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

3. Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δείτε εδώ την προκήρυξη