Θέσεις εργασίας στο ΕΚΤ – Η διάρκεια της σύμβασης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) προσλαμβάνει νέους συνεργάτες για την κάλυψη έξι θέσεων. Οι εν λόγω προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2025.

Θέσεις εργασίας στο ΕΚΤ - Η διάρκεια της σύμβασης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αναζητά έξι συνεργάτες. Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που θα πρέπει να καλυφθούν αφορούν απόφοιτους οικονομικών, εφαρμοσμένων επιστημών, γεωτεχνικής, επιστημών υγείας και φυσικών επιστημών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 12 Μαρτίου 2024.

ΕΚΤ: Οι θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

 • ΠΕ Οικονομικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής, ή Φυσικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Επιστημών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Φυσικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Οικονομικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής (1 θέση)
 • ΠΕ Γεωτεχνικών ή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής ή Τεχνολόγων Γεωπονίας ή Φυσικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ή ΠΕ Οικονομικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής (1 θέση)
 • ΠΕ Επιστημών Υγείας ή Οικονομικών ή Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (1 θέση)
 • ΠΕ Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Οικονομικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής (1 θέση)

ΕΚΤ: Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 12η Μαρτίου 2024 τα ακόλουθα:

 • Ηλεκτρονική Αίτηση, με τον κωδικό της θέσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), μέσω της ιστοσελίδας Gov.gr
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου, στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους

Η υποβολή της αίτησης – των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr (βλέπε παράγραφο 4 της προκήρυξης).

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται αφού εισαχθούν ως συνημμένα
αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και
β. το αρχείο της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12η Μαρτίου 2024. Αιτήσεις, οι οποίες περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο ΕΚΤ δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Το όραμά του ΕΚΤ

«Η διάχυση, με τους ελάχιστους περιορισμούς, της υπάρχουσας και της παραγόμενης γνώσης με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία».

Η αποστολή μας

Η συλλογή, συσσώρευση, τεκμηρίωση, διάχυση και μακροχρόνια διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα

Η μέτρηση των εκροών και του αποτελέσματος του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και η σύγκρισή του σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο.

Η ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την οικονομική ανάπτυξη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Η αδιάλειπτη λειτουργία της εθνικής εμβέλειας ηλεκτρονικής υποδομής, η οποία εξασφαλίζει φιλική πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη έγκριτη πληροφορία, διασφαλίζει τη συγκέντρωση και διάθεση στοιχείων και την παραγωγή δεικτών ΕΤΑΚ, ενώ προσφέρει πλήθος υπηρεσιών προς την ερευνητική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.

Oι αξίες μας

 • Αντιλαμβανόμαστε τη Γνώση ως Δημόσιο Αγαθό και την Τεκμηρίωση ως διαδικασία που προσθέτει αξία στη διάχυση της Γνώσης. Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές για Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία, Καινοτομία πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα, αποδείξιμα στοιχεία και σε αποτελέσματα επιστημονικής ανάλυσης.
 • Παρέχουμε υψηλής αξίας δημόσιες υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο οργάνωσης, διάθεσης, διατήρησης του ψηφιακού περιεχομένου και των δεδομένων, καθώς και τη μέτρηση και αποτύπωση των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ.
  Εργαζόμαστε για την κατά το δυνατόν άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα της με δημόσια δαπάνη έρευνας
 • υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα από τους χρηματοδότες και τους ερευνητές
 • αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας στην οικονομία και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων
 • διεθνοποίηση και προβολή της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας
 • προώθηση της καινοτομίας που συνδέεται με την τεχνολογική πρόοδο και την επιστημονική γνώση στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα
 • παραγωγή και έκδοση αξιόπιστων στατιστικών για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την
 • Καινοτομία στις επιχειρήσεις
 • στήριξη των policy makers για τη λήψη αποφάσεων που χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τα δεδομένα που διαθέτουμε
 • δικτύωση και συνεργασία των φορέων που συνθέτουν τον κύκλο ανάπτυξης και επανάχρησης της επιστημονικής γνώσης.

Διαθέτουμε

 • ικανό, καταρτισμένο και με δεξιότητες ανθρώπινο δυναμικό
 • μεγάλο αριθμό μακροχρόνιων και με αμοιβαίο όφελος συνεργασιών με σημαντικούς θεσμικούς φορείς και οργανισμούς
 • μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονική υποδομή, υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση και την
 • πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας
 • αναγνωρισιμότητα από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα και την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας
 • εξωστρέφεια και στρατηγικές συνεργασίες με πρωτοπόρους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Αναγνωρίζουμε

 • τη δημόσια αποστολή μας και τις υπηρεσίες που ενσωματώνουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα ως το κύριο μέσο ικανοποίησής της
 • την κρισιμότητα της υποδομής που διαχειριζόμαστε και φροντίζουμε για την άρτια, απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία της.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ