Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ζωγράφου – Τελευταίες ημέρες αιτήσεων

Όσοι επιλεγούν θα συνάψουν με τον Δήμο Ζωγράφου συμβάσεις εργασίας συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες. Οι 5 συμβάσεις αφορούν την εκτέλεση του έργου: «Εκγύμναση δημοτών» του Δήμου.

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ζωγράφου - Τελευταίες ημέρες αιτήσεων

Ο Δήμος Ζωγράφου αναζητά νέο προσωπικό για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Συγκεκριμένα, αναζητούνται πέντε άτομα για να καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω Δήμος προσφέρει μια ευκαιρία απασχόλησης για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα του αθλητισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων σε ένα δημόσιο οργανισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, αναμένεται να γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τη θέση.

Η ανακοίνωση αυτή παρέχει μια ευκαιρία για νέους και έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα του αθλητισμού να ενταχθούν σε μια δυναμική ομάδα και να συμβάλλουν στην προώθηση της υγιεινής ζωής και της κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινότητα.

Όσοι επιλεγούν θα συνάψουν με τον Δήμο συμβάσεις εργασίας συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

Οι ειδικότητες που αναζητά ο Δήμος Ζωγράφου

  • Φυσικής Αγωγής (για pilates ή yoga) – 2 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (για pilates ή μυϊκή ενδυνάμωση) – 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (κολύμβησης) – 2 θέσεις

Τo απαραίτητo προσόν

Για όλες τις θέσεις της προκήρυξης ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν διορισμού, θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Δήμο Ζωγράφου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Ζωγράφου), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ζωγράφου, Γεωργίου Ζωγράφου 7 – Τ.Κ.15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7713815, 213- 2024152.

Δείτε την πλήρη προκήρυξη ΕΔΩ