Θέσεις εργασίας σε 14 υπουργεία – Η καταληκτική ημερομηνία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη 1ΥΓ/2024 που έχει δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ για την επιλογή υπηρεσιακών γραμματέων σε 14 υπουργεία.

Θέσεις εργασίας σε 14 υπουργεία - Η καταληκτική ημερομηνία

Υπηρεσιακοί γραμματείς: Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν αποκλειστικά οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Πώς θα γίνει η κατανομή θέσεων ανά υπουργείο

 • Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – 1 θέση
 • Εσωτερικών – 1 θέση
 • Υγείας – 1 θέση
 • Υποδομών και Μεταφορών – 1 θέση
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας – 1 θέση
 • Ανάπτυξης – 1 θέση
 • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – 1 θέση
 • Δικαιοσύνης – 1 θέση
 • Πολιτισμού – 1 θέση
 • Μετανάστευσης και Ασύλου – 1 θέση
 • Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – 1 θέση
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – 1 θέση
 • Τουρισμού – 1 θέση
 • Ψηφιακής Διακυβέρνησης – 1 θέση

Υπηρεσιακοί γραμματείς – Η κατανομή των θέσεων

Για κάθε θέση υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται και ο φορέας/υπουργείο, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα -κωδικός τίτλου σπουδών, οι κωδικοί απαιτούμενων προσόντων- καθώς και ο αριθμός των θέσεων.

Μάλιστα, στην «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της πρόσκλησης αυτής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω:

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική «Αίτηση – Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Με την εν λόγω αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στα Κεφάλαια Β΄ και Ε΄ της πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 2:00 το μεσημέρι.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.