Θέση εργασίας με αμοιβή 9.732€ – Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

O ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ είναι να στηρίξει την ανάπτυξη και υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ΣΗΜΜΥ και σε μεγάλο βαθμό να επιδιώξει τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο προκήρυξης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θέση εργασίας με αμοιβή 9.732€ - Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) αναζητά έναν ερευνητή – πολιτικό μηχανικό για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού, της πράξης με τίτλο: «National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2, Project acronym: EuroCC 2».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Η θέση εργασίας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών

Ερευνητής – Πολιτικός Μηχανικός (1 θέση)

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου και η αμοιβή

  • Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 2 μήνες.
  • Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 9.732,58€

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 02 Μαΐου 2024 και ώρα: 15:00, σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη πρόταση συνεργασίας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΣΕΥ,
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,
Τ.Κ:15780, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

  • Η ένδειξη για το Έργο: «National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 – Project acronym: EuroCC 2», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Πνευματικάτο.
  • Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 11660/22-4-2024
  • Ο Κωδικός της θέσης για την οποία υποβάλλεται η πρόταση
  • Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

Ο Ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), που αποτελεί τον ερευνητικό βραχίονα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1992. Η ιδρυτική του «Χάρτα» είναι η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς.

Ουσιαστικά ο ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ είναι να στηρίξει την ανάπτυξη και υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ΣΗΜΜΥ και σε μεγάλο βαθμό να επιδιώξει τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο προκήρυξης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου αυτή η στρατηγική επιλογή αποσκοπεί να δημιουργήσει μια βάση ερευνητικού προσωπικού, παράλληλα με τις δραστηριότητες της ΣΗΜΜΥ, ούτως ώστε να διεξάγεται προηγμένη έρευνα με ταυτόχρονη βελτίωσή της βάσει του εργαστηριακού ερευνητικού εξοπλισμού και των υποδομών της Σχολής γενικότερα.

Το ΕΠΙΣΕΥ κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα λειτουργίας του έχει συμμετάσχει ή έχει συντονίσει με επιτυχία περισσότερα από 230 ερευνητικά έργα στα πλαίσια χρηματοδότησης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP6, FP7, κλπ), 76 ερευνητικά έργα, στο Horizon 2020, και περισσότερα από 500 εθνικά έργα, έργα ΕΣΠΑ ή συνεργασίες με διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, το ΕΠΙΣΕΥ οργανώθηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τόσο τη δυνατότητα απασχόλησης όσο και απόδοσης ερευνητικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Τα ερευνητικά πεδία του ΕΠΙΣΕΥ

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στηρίζεται στην εφαρμοσμένη πλευρά των φυσικών και μαθηματικών επιστημών και λαμβάνει επίσης σημαντικά συστατικά από τη χημεία και τη βιολογία. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών, όπως των πληροφοριακών συστημάτων, της μικροηλεκτρονικής, των επικοινωνιών, της παραγωγής και διανομής ενέργειας, της ιατρικής, των logistics, του αυτοματισμού και ελέγχου, της υποστήριξης λήψης αποφάσεων, των αισθητήρων κ.λπ. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι o HMMY δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη πλευρά της επιστήμης, αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαρκούς αξιοποίησης και προώθησης, με πρακτικό τρόπο, πολλών και καινοφανών επιστημονικών επιτευγμάτων, από την πρώτη κιόλας στιγμή που τα τελευταία δημοσιοποιούνται ή συμβαίνουν. Επίσης, είναι επιφορτισμένος με το να παρακολουθεί κάθε ριζοσπαστική αλλαγή ή εξέλιξη οποιουδήποτε τομέα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «καυτή» νέα τεχνολογική περιοχή.

Η Οργάνωση του ΕΠΙΣΕΥ

Από την ίδρυσή του, το ΕΠΙΣΕΥ έχει παρακολουθήσει στενά την πρόοδο των κλάδων της ηλεκτρονικής και της τεχνολογίας των υπολογιστών, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί το σύνολο των ιδρυτικών και στρατηγικών στόχων του και να αναπτυχθεί σε ένα από τα πιο δραστήρια και ικανά ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Ο κύριος λόγος για την επιτυχία του ΕΠΙΣΕΥ είναι αναμφισβήτητα η ποιότητα των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Κάθε χρόνο η Σχολή προσελκύει τους κορυφαίους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιδιώκουν να εισαχθούν στο ΕΜΠ μέσω της διαδικασίας επιλογής του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Από την άλλη πλευρά, τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ έχουν αντίστοιχα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών και ερευνητικών επιτευγμάτων, στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Ένας επιπλέον βασικός λόγος για την επιτυχία του ΕΠΙΣΕΥ είναι η οργανωτική δομή που υιοθετήθηκε για την εξασφάλιση της λειτουργίας του.

κεντρικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ινστιτούτα συνήθως οργανώνονται και διευθύνονται από την κορυφή προς τη βάση της οργανωτικής πυραμίδας: έχουν αυστηρά καθορισμένες ερευνητικές περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως «ερευνητικές μονάδες», «ερευνητικά τμήματα» που το καθένα διοικείται από έναν «επικεφαλής» και συνήθως περιλαμβάνουν αρκετά διαχειριστικά και διοικητικά επίπεδα υποστηριζόμενα με το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό.

Συγκριτικά το ΕΠΙΣΕΥ έχει μια πολύ λιτή δομή. Διοικείται από τον Διευθυντή του και ένα 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο υποστηριζόμενο από μια ομάδα διαχείρισης αποτελούμενης από 14 άτομα. Από την ερευνητική/τεχνική πλευρά υπάρχει ένα ιεραρχικό επίπεδο το οποίο αποτελείται από τις διάφορες επί μέρους, και ανεξάρτητες μεταξύ τους, ερευνητικές ομάδες, οι οποίες σχηματίζουν τα λεγόμενα «εργαστήρια» ή «ερευνητικές μονάδες».

Επί του παρόντος, εντός του ΕΠΙΣΕΥ δραστηριοποιούνται περίπου 50 τέτοιες ερευνητικές ομάδες που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης του ΗΜΜΥ. Αυτές οι ερευνητικές ομάδες διοικούνται από μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ ή από έμπειρους ερευνητές.

Το τυπικό μέγεθος της κάθε μίας από αυτές τις ομάδες είναι σχετικά μικρό, έως 10 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών, των μεταδιδακτορικών ερευνητών και του προσωπικού υποστήριξης.