Το αποφάσισε η εφορία – Ξαφνικά πρόστιμα σε χιλιάδες φορολογούμενους

Με την υποβολή κάθε φορολογικής δήλωσης, το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ, θα πραγματοποιεί αυτόματα δεκάδες διασταυρώσεις που θα αφορούν στο συγκεκριμένο είδος της δήλωσης και εφόσον διαπιστώσει κάποιο λάθος ή παράλειψη που επισείει ποινή, θα καταλογίζεται το πρόστιμο που αναλογεί.

Το αποφάσισε η εφορία - Ξαφνικά πρόστιμα σε χιλιάδες φορολογούμενους

Φέτος θα γίνει το πρώτο crash test από την εφορία με την ΑΑΔΕ να προ συμπληρώνει 1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της διαδικασίας το 2025 θα επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν των φορολογούμενων.

Με τη νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ ο έλεγχος όλων των υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων, εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ. θα γίνεται σε νεκρό χρόνο, άμεσα κατά συνέπεια θα καταλογίζονται ταχύτατα και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος.

Πώς μπορείτε να «σβήσετε» φόρους και πρόστιμα στην εφορία

Μόλις 3 στους 10 φορολογούμενοι, εξ αυτών που προσφεύγουν στην εν λόγω αρχή βρίσκουν το δίκιο τους, εφόσον όμως γίνει αποδεκτή η ένστασή τους τότε γλιτώνουν ως και ολόκληρο τον φόρο ή το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Να υπογραμμισθεί πως η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη χωρίς να καταβληθεί παράβολο.

Ο χρόνος προσκόμισης των δικαιολογητικών και γενικά της παροχής εξηγήσεων είναι 15 ημέρες όταν ζητούνται δικαιολογητικά για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ενώ σε περιπτώσεις έκτακτων φορολογικών ελέγχων το περιθώριο απάντησης ανέρχεται σε 20 μέρες.

Η δε απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Στον αντίποδα εάν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Πώς επιτυγχάνεται η πολυπόθητη  έκπτωση

Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) χρεωστική δήλωση, μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή αφού προσκληθεί από την ΑΑΔΕ για την παροχή πληροφοριών (και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου) βεβαιώνεται το ανωτέρω πρόστιμο.

Ωστόσο, το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών, αλλά η μείωση δεν ισχύει για τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Σε όλες, δε, τις περιπτώσεις που λόγω της εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται φόρος, επιβάλλεται και τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται ότι για τις εκπρόθεσμες (αρχικές ή τροποποιητικές) χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου το πρόστιμο είναι:

  • 100 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
  • 250 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και
  • 500 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πώς βλέπουμε τις βεβαιωμένες οφειλές μέσο του TAXISNET

Εφορία: Τι αλλάζει σε ελέγχους, δηλώσεις, ενημερότητες, χρόνο παραγραφής

Μόνο ψηφιακά και µε ηλεκτρονικά μηνύματα θα γίνεται πλέον η επικοινωνία των φορολογουμένων με την εφορία, ενώ οι έλεγχοι θα ολοκληρώνονται κατά ανώτατο όριο σε ένα έτος.

Αυτά θα προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που θεσπίστηκε το 2013. Με τις αλλαγές που επέρχονται εισάγεται η τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διενέργεια ελέγχων, ενώ θα εκδίδεται ταχύτερα η φορολογική ενημερότητα μέσω διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα θα συμπεριληφθεί διάταξη που θα προβλέπει την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Το σχέδιο νόμου παρουσιάζεται αύριο από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο στις αρχές Απριλίου να έχει ψηφισθεί από τη Βουλή.

Tο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει:

1. Τέλος η επικοινωνία στο γκισέ φορολογουμένων με εφοριακούς. Εισάγεται καθολικά η ψηφιακή/ηλεκτρονική επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τον φορολογούμενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, η οποία παρέχει και το πλεονέκτημα της ακριβούς αποτύπωσης αυτών των συναλλαγών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά ο χρόνος, η μορφή και το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ηδη πάντως μεγάλο τμήμα της επικοινωνίας των φορολογουμένων γίνεται ψηφιακά. Το μόνο που μένει είναι να επισπευσθούν και οι χρόνοι της επικοινωνίας.

2. Διαλειτουργικότητα. Οταν απαιτείται επικοινωνία με άλλους φορείς για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας (λ.χ. με ΟΤΑ που έχουν βεβαιώσει απαιτήσεις εις βάρος φορολογουμένων), αυτή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην ταχύτερη έκδοση της φορολογικής ενημερότητας.

3. Οι επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικών αρχείων, βιβλίων και στοιχείων προς έλεγχο, καθώς εφαρμόζεται πλέον καθολικά η διαβίβαση των στοιχείων αυτών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

4. Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Με τη διεύρυνση της ψηφιακής λειτουργικότητας καθίστανται πλέον δυνατές η αυτόματη σύνθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η απευθείας υποβολή της, επιτυγχάνοντας ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη φόρων και μείωση του βάρους συμμόρφωσης των υποχρέων. Πρακτικά, μισθωτοί και συνταξιούχοι, που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος, δεν θα απαιτείται καν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, αφού το εισόδημά τους θα είναι γνωστό στην ΑΑΔΕ και ο προσδιορισμός της φορολογικής τους υποχρέωσης θα γίνεται αυτόματα. Από το 2025 η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μη υποβολή δηλώσεων για το σύνολο των φορολογουμένων (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων). Ουσιαστικά απομένει η προσθήκη και του Ε2 στα προσυμπληρωμένα έντυπα.

5. Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται οριοθετούνται οι έννοιες του μερικού, του πλήρους και του απομακρυσμένου ελέγχου και των αντίστοιχων εντολών, και συσχετίζεται το εύρος της εντολής ελέγχου με την έκθεση ελέγχου και ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ελεγκτές θα πρέπει να ολοκληρώνουν τον έλεγχο σε διάστημα ενός έτους και υπό προϋποθέσεις θα δίνεται παράταση. Με την επιβολή μέγιστης διάρκειας επιτυγχάνεται η ταχύτερη επίλυση των φορολογικών υποθέσεων καθώς και η αύξηση των εσόδων από τους ελέγχους. Οσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται ένας έλεγχος τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να εισπραχθούν χρήματα από τους ελεγχομένους στην περίπτωση που τους καταλογισθούν παραβάσεις και πρόστιμα. Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, η προσθήκη της νέας τεχνολογίας στον ελεγκτικό μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει στη σημαντική μείωση της διάρκειας των ελέγχων, χωρίς να λειτουργεί όμως εις βάρος της ποιότητα αυτών. Πλέον τα περισσότερα στοιχεία για τους ελεγχομένους υπάρχουν και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ο ελεγχόμενος δεν χρειάζεται να προσκομίσει τα βιβλία του.

6. Αλλάζει ο τρόπος επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, με βάση τα κριτήρια ελεγκτικού κινδύνου που εφαρμόζονται από τη φορολογική διοίκηση, με την ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων (τεχνητή νοημοσύνη) που παρέχονται από την ηλεκτρονική και ψηφιακή τους διενέργεια.

7. Οι χρόνοι παραγραφής φορολογικών υποθέσεων δεν αλλάζουν, αλλά το διάστημα παραγραφής, μετά την ενεργοποίηση των νέων διατάξεων, θα εκκινεί από την ημερομηνία κοινοποίησης της οικείας πράξης στον φορολογούμενο αντί της –ισχύουσας– ημερομηνίας έκδοσης αυτής. Επί της ουσίας το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εναρμονίζονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο με τρεις αποφάσεις έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα δεν διακόπτεται πλέον με την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, αλλά από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την Καθημερινή, έχει δώσει εδώ και καιρό εντολή η κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων να γίνεται πριν από τη λήξη του έτους παραγραφής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων έγινε πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, ωστόσο η κοινοποίηση έλαβε χώρα μετά την παραγραφή.