Το ΕΚΠΑ αναζητά διδακτικό προσωπικό – Αναλυτικά η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την απασχόληση διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Διαχείριση τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημίας Λέσχης".

Το ΕΚΠΑ αναζητά διδακτικό προσωπικό - Αναλυτικά η προκήρυξη

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο ΕΚΠΑ γίνεται με δύο τρόπους:

  1. Κατάθεση στο Πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.: Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε στη διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ΕΛΚΕ (ισόγειο), ή στη διεύθυνση Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα (7ος όροφος), είτε στη διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδί, στην Ιατρική Σχολή.
  2. Ηλεκτρονική υποβολή: Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να υποβάλουν την πρότασή τους και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση email του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών [email protected].

Για να είναι έγκυρη η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει η πρόταση και τα δικαιολογητικά να αποσταλούν σε και τις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Κάθε υποβολή που δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω οδηγίες θεωρείται μη παραδεκτή.

Ο υποψήφιος καταθέτει την πρόταση και τα λοιπά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση του/της κου……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 21843/2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 0847

Στον φάκελο αυτόν εσωκλείονται τα ακόλουθα έγγραφα:

α) η πρόταση σύμφωνα με το παράρτημα Ι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/α,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία δηλώνεται ότι o υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές,

γ) όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω στο κεφάλαιο «Β. Δικαιολογητικά Έγγραφα» της παρούσας πρόσκλησης,

δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο «Γ. Γενικοί ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης

Για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Ο υποψήφιος δηλώνει στο email ως θέμα: «Υποβολή πρότασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και στο σώμα του email αναγράφει το ακόλουθο μήνυμα:

Πρόταση του/της κου/κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 21843/2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 0847

Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τέσσερα αρχεία σε μορφή (pdf):

α) η πρόταση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι συμπληρωμένη, η οποία πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη είτε μέσω της εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» (διαθέσιμη στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) είτε μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής του/της υποψηφίου/ας,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του, ενώ το περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη είτε μέσω της εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» (διαθέσιμη στο https://www.gov.gr/ipiresies/politeskai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) είτε
μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής του/της υποψηφίου/ας.

γ) ενιαίο αρχείο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω, στο Κεφάλαιο «Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» της παρούσας πρόσκλησης,

δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες είτε μέσω της εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» (διαθέσιμη στο https://www.gov.gr/ipiresies/politeskai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) είτε μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής του/της υποψηφίου/ας,

Το email αποστέλλεται αποκλειστικά από το email του/της υποψηφίου/ας που έχει δηλωθεί ως στοιχείο επικοινωνίας τόσο στην πρόταση, όσο και στις υπεύθυνες δηλώσεις που αποστέλλεται.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 22η Μαΐου 2024.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του ΕΚΠΑ ΕΔΩ.