Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» αναζητά επιστημονικό συνεργάτη – Όλη η προκήρυξη

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" αναζητά έναν επιστημονικό συνεργάτη για το έργο "SmartAttica-AtHeNAI: Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 19 Μαΐου 2024.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» αναζητά επιστημονικό συνεργάτη - Όλη η προκήρυξη

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής σε όλες τις εκφάνσεις της. Λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Υπηρετεί το Τρίγωνο της Γνώσης (Έρευνα – Καινοτομία – Εκπαίδευση) στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, των Ψηφιακών τεχνολογιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του EK “Αθηνά”: Επιστήμη δεδομένων και ψηφιακά αποθετήρια, Μηχανική μάθηση και διαχείριση γνώσης, Ψηφιακή επεξεργασία φυσικής γλώσσας και κειμένου, Τεχνητή Νοημοσύνη και συστήματα λήψης αποφάσεων, Κυβερνοασφάλεια και προστασία ψηφιακών συστημάτων, Εικονική πραγματικότητα και Επεξεργασία εικόνας, Ρομποτική και αυτοματισμοί, Πληροφοριακά και κατανεμημένα συστήματα, Βιομηχανικά συστήματα και αυτόνομα οχήματα, Ενσωματωμένα συστήματα, Επεξεργασία και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου από διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η συνύπαρξη Ερευνητικών Ινστιτούτων και Μονάδων, Τεχνοβλαστών, Συστάδων Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και ενός Κέντρου Ικανοτήτων δημιουργεί ένα γόνιμο οικοσύστημα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (βλ. Παράρτημα)
  • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:

Α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, Β) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ΕΚ Αθηνά, Γ) ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από το ΕΚ Αθηνά

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών, ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022
Άρρενες αντισυμβαλλόμενοι: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) που να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα το αργότερο μέχρι τις 19/04/2024 και ώρα 15:00, ως εξής:

Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125, Μαρούσι
Υπόψη κας Ελένης Τσούνη

ή Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη: «αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης SmartAttica-AtHeNAI-04».

Κάθε αίτηση υποβάλλεται με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης…» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.