Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ που δίνει 500 ευρώ επίδομα

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ, το οποίο αφορά όλους εκείνους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν εργάζονται κάπου και στόχος είναι να τους ενισχύσει οικονομικά. Το κεφάλαιο των ανέργων στη χώρα μας είναι κάτι που σίγουρα μας απασχολεί, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι […]

Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ που δίνει 500 ευρώ επίδομα

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ, το οποίο αφορά όλους εκείνους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν εργάζονται κάπου και στόχος είναι να τους ενισχύσει οικονομικά.

Το κεφάλαιο των ανέργων στη χώρα μας είναι κάτι που σίγουρα μας απασχολεί, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αναζητούν εργασία, καθώς δεν έχουν και προσπαθούν να επιβιώσουν μη έχοντας την οικονομική άνεση που θα επιθυμούσαν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική, καθώς το ποσό που αναμένεται να δοθεί στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια εργασία είναι 500 ευρώ και δεδομένα θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς πρόκειται για μια τεράστια οικονομική ανάσα.

Σύντομα ξεκινάει το πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ – Δείτε λεπτομέρειες

Ξεκινάει άμεσα από τη ΔΥΠΑ πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης».

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων στους ανέργους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, όπου υφίστανται αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

Ο στόχος του προγράμματος ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ – Ποιο αναμένεται να είναι το ποσό

Το πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση επιδόματος στους ανέργους για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μετεγκατάστασης.
Οι θέσεις των ωφελουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζονται στις 500.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται στη συγκομιδή της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του πιλοτικού προγράμματος της παρούσας είναι η Δ.ΥΠ.Α., η οποία εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος. Η Δ.ΥΠ.Α είναι αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων.

Δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης – Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης για την προώθηση της απασχόλησης, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμυνταίου), Π.Ε. Καστοριάς (ΚΠΑ2 Καστοριάς) και Π.Ε. Γρεβενών (ΚΠΑ2 Γρεβενών), που επιθυμούν να μετακινηθούν από τον τόπο της μόνιμής κατοικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα (συγκομιδής της ελιάς). Η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής. Η ηλεκτρονική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr της Δ.ΥΠ.Α.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται από τον δυνητικά ωφελούμενο προτού μεταβεί στον τόπο εργασίας (Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στη Δ.ΥΠ.Α.

Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ύψος και Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος και Διαδικασία Καταβολής του Επιδόματος

Το επίδομα μετακίνησης και μετεγκατάστασης των δικαιούχων καλύπτει:

α. Τα έξοδα μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή και έως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

β. Τα έξοδα μετεγκατάστασης και έως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως. Για τον καθορισμό του ποσού του επιδόματος που αφορά στα έξοδα μετεγκατάστασης λαμβάνονται υπόψη το ύψος του μισθώματος και οι ημέρες ασφάλισης του εργαζόμενου.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος λαμβάνει ποσό επιδότησης που ανέρχεται στο ύψος του μισθώματος και όχι πέραν των 250 ευρώ εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πραγματοποιήσει λιγότερο από 10 ημέρες ασφάλισης το μήνα, τότε το ποσό επιδότησης μειώνεται κατά 1/10 για κάθε ημέρα ασφάλισης που υπολείπεται των δέκα (10) ημερών.

Οι δικαιούχοι με αίτησή τους στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης αιτούνται την καταβολή του επιδόματος.
Οι δικαιούχοι μαζί με την αίτηση προσκομίζουν:

α) Αποδεικτικό διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας (όπως Λογαριασμός ΔΕΗ).
β) Μισθωτήριο της κατοικίας στην οποία μετεγκαθίστανται, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) καταβολής του επιδόμα-τος ορίζεται η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υποδοχής.
Το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών που θα λάβουν από την επιχείρηση.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των συμμετεχόντων, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους.

Συνολικά οκτώ επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα την τρέχουσα χρονική περίοδο για 9.330 άνεργους νέους έως 29 ετών και 14.500 άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων, που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά εργασίας και την απασχόλησή τους.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των συμμετεχόντων, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα τους, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) ή/και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills).

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στους συνδέσμους στον πίνακα που επισυνάπτεται ανά πρόγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν για τους όρους της κάθε πρόσκλησης και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.