Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις σε Εφορεία Αρχαιοτήτων – Η διάρκεια της σύμβασης

Η ΕΦΑ Μαγνησίας ανακοινώνει τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο Σέσκλου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις σε Εφορεία Αρχαιοτήτων - Η διάρκεια της σύμβασης

Σε νέες προσλήψεις προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα σε προσλήψεις για εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (ΕΦΑ). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 6 Μαρτίου έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Η δε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Από την κατανομή των θέσεων εργασίας προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις για εργατοτεχνίτες στην ΕΦΑ Μαγνησίας – Ποια είναι τα γενικά προσόντα πρόσληψης

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

α. ανασκαφικές εργασίες σε επιλεγμένα σημεία στον αρχαιολογικό χώρο,

β. τοπικές διαμορφώσεις του εδάφους, αποχωματώσεις, απομάκρυνση μπάζων,

γ. προμήθεια υλικών, μέτρων ατομικής προστασίας και φαρμακείου και εργασίες τοπογράφησης,αεροφωτογράφησης κλπ..

2. Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω εργασιών θα υποβληθεί προς έγκριση η αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο Σέσκλου και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Λίγα λόγια την την ΕΦΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (ΕΦΑ), είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μαγνησία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 104/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014).

Λειτουργεί σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ.

Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας αφορά στην επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, διατήρηση, συντήρηση, προστασία, ανάδειξη, προβολή και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την έκθεσή τους στα Αρχαιολογικά Μουσεία Βόλου και Αλμυρού, καθώς και στη συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιχειρησιακοί στόχοι είναι επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας συμπεριλαμβάνονται η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών χωρικής της ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

ΕΦΑ: Δείτε όλες τις προκηρύξεις των θέσεων εργασίας ΕΔΩ