ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν  προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου προσλαμβάνει 1ο άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων» στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν  προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

Η διάρκεια της σύμβασης στον Δήμο Αμαρουσίου είναι 5 μηνών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαΐου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024 για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας του Δήμου.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου

10 άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι:

«Δεν έχω εργασθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α., μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, με αφετηρία το τέλος της απασχόλησής μου και προς τα πίσω, για τη θέση που αιτούμαι στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 και την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021».

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι:

«1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητάς μου.

2. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση κ.α.

Ο τόπος και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected] ή

β) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 16 Απριλίου 2024 έως και 19 Απριλίου 2024.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στο Διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αμαρουσίου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.