Άθληση για Όλους 2024: Προσλήψεις γυμναστών – Η σύμβαση και οι ειδικότητες 

Ο Δήμος Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη18 ατόμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2023-2024. Ενημερωθείτε για τις ειδικότητες και τη διάρκεια σύμβασης.

Άθληση για Όλους 2024: Προσλήψεις γυμναστών - Η σύμβαση και οι ειδικότητες 

Άθληση για Όλους 2024: Ο Δήμος Πέλλας, μέσω προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 18 ατόμων. Θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής. Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες (με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος 31.07.2024).

Άθληση για Όλους 2024: Οι θέσεις εργασίας

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Ειδικής Αγωγής) – 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Θεραπευτική Αγωγή ή Άσκηση σε ειδικό πληθυσμό ή Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Αποκατάσταση και ειδικές παθήσεις) – 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Κλασσικός Αθλητισμός) – 3 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Κωπηλασία) – 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής Υπαίθριες δραστηριότητες) – 3 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Ποδόσφαιρο) – 4 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Καλαθοσφαίριση) – 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Πετοσφαίριση) – 1 θέση
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Παραδοσιακοί χοροί) – 2 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Ενόργανη ή Ρυθμική Γυμναστική) – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά ή δια ζώσης, στο γραφείο αθλητισμού, Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, βόρεια πτέρυγα, 1ος όροφος, στην κ. Θεοδώρα Συλλέκτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-14:00, τηλ. 23820 84379.

Άθληση για Όλους 2024: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του
εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)
3. Βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας – εντοπιότητα (στην περίπτωση ισοβαθμίας)

Δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη ΕΔΩ