Δήμος προσλαμβάνει 3 γυμναστές – Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

Νέες θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, απόφοιτους φυσικής αγωγής, στον Δήμο Δελφών. Δείτε τη διάρκεια της πρόσληψης καθώς και την καταληκτική ημερομηνία για την αίτησή σας.

Δήμος προσλαμβάνει 3 γυμναστές - Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων, στα πλαίσια της υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2023 – 2024, για τα προγράμματα άθλησης.

Για όσους δεν το γνωρίζουν οι συγκεκριμένες προσλήψεις περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών, για την πλήρωση 853 θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής, για την περίοδο 2023 – 2024, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων και εκδηλώσεων «Άθλησης για Όλους», των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, για την οποία έχει ήδη ενημερώσει το proson με σχετικό δημοσίευμα από τις αρχές Ιανουαρίου.

Δήμος Δελφών: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι 3 προσλήψεις στον Δήμο Δελφών θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια έως και την 31η Ιουλίου 2024.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση του οργανωτικού πλαισίου
λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) ΦΕΚ461/τΒ/14.02.2020).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12, Άμφισσα).

Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων
στα τμήματα, που θα λειτουργήσει η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας,
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις, ενώπιον της επιτροπής μοριοδότησης των υποψηφίων του Δήμου Δελφών
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
ανάρτησης των πινάκων στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται οριστικοποίησης των πινάκων.

Οι ειδικότητες

  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 3 θέσεις

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στα προγράμματα:

  • Παιδί και Αθλητισμός
  • Άσκηση Ενηλίκων
  • Άσκηση στην προσχολική Ηλικία
  • Άσκηση στην Τρίτη ηλικία
  • Άσκηση Ατόμων με χρόνιες παθήσεις

Δήμος Δελφών: Πώς θα υποβάλλετε την αίτησή σας

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Δήμο Δελφών με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail: [email protected] με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής για την ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής – Προγράμματα Άθλησης για Όλους» ή, σύμφωνα με το άρθρο του proson, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στοQ

ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ/Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων/ Ρήγα Κοντορήγα 12/ Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ