«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Οι ωφελούμενοι και οι δικαιούχοι

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», μέσω του οποίου παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Οι ωφελούμενοι και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Στόχος του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2), τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

Οι δαπάνες που καλύπτονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

  • αγορά ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
    αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
  • αγορά έξυπνων συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
  • λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπανών υπηρεσιών:

  • εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.)
  • έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση
  • υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις – Το ύψος ενίσχυσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Ειδικότερα, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr). Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, που αναμένεται να υπογραφεί, προσεχώς, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση.

Τα βήματα διαδικασίας

Ο χρήστης θα συνδέεται στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων της επιχείρησης (Χρήστης, Κωδικός) του TaxisNet. Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Ο χρήστης για να ολοκληρώσει την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Τα βασικά στοιχεία επιχείρησης.

2) Τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρ. 2 παρ.2 του Κανονισμού ΕΕ 2023/2831

3) Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει αυτός και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία με αυτόν επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών

4) Τα στοιχεία ταυτότητας εκπροσώπων.

5) Τα στοιχεία εταιρικής σύνθεσης.

6) Τα στοιχεία του τόπου εκτέλεσης υλοποίησης των δαπανών.

7) Τις επιλέξιμες δαπάνες που εκτιμά ότι θα υλοποιήσει.

8) Τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία μέσω συμπλήρωσης των αντίστοιχων φορμών ή/και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης συμμετοχής διενεργείται αυτόματα από την πλατφόρμα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (Sorefsis.gr), έλεγχος σώρευσης έτσι ώστε εντοπιστούν τυχόν κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

Ένταξη και Έλεγχος Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε αίτηση ελέγχεται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης πραγματοποιείται ο αρχικός έλεγχος Σώρευσης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου (προσωρινή/οριστική Υποβολή ή προσωρινή/οριστική Απόρριψη) θα καταγράφεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα και θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον χρήστη που υπέβαλε την Αίτηση Συμμετοχής. Τυχόν οριστική απόρριψη μίας αίτησης που οφείλεται σε έλλειψη ή λάθος του χρήστη δεν αποτρέπει την εκ νέου υποβολή της, με την επιφύλαξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση προσωρινής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής (ήτοι, υποβολής αίτησης χωρίς 1ο ΠΕΑ (ή ενεργειακό έλεγχο εφόσον απαιτείται)), ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του 20 ημέρες για να υποβάλει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σε περίπτωση που δεν το υποβάλει στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα η αίτησή του θα απορρίπτεται προσωρινά.