Πληρωμή Απριλίου 2024 για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου, προνοιακά

Πότε θα γίνει η πληρωμή ΚΕΑ, επιδόματος ενοικίου, προνοιακών επιδομάτων και παροχών ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Απρίλιο 2024.

Πληρωμή Απριλίου 2024 για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου, προνοιακά

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου 2024, το ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα ακόλουθα επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων

Η πληρωμή για τον μήνα Απρίλιο 2024 προς τους δικαιούχους θα γίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και την προηγούμενη τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Η πληρωμή για τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα θα γίνει την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τι κάνει ο ΟΠΕΚΑ σήμερα

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) είναι ο δημόσιος ενιαίος φορέας υλοποίησης των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης της ελληνικής πολιτείας.

Ένα κράτος κοινωνικής φροντίδας και ουσιαστικής αλληλεγγύης, με ενιαίους κανόνες και ισότιμη πρόσβαση. Αυτό είναι το όραμα που ενσαρκώνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού συστήματος ανίχνευσης και αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού. Στόχος είναι πάντα ο άνθρωπος. Η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η στήριξη με τα κατάλληλα εργαλεία των ευάλωτων ομάδων την στιγμή ακριβώς που το έχουν ανάγκη. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. είναι εδώ για να σταθεί δίπλα στην οικογένεια, στον ανάπηρο, στον υπερήλικα, στον άπορο, στο παιδί.

Για την επίτευξη του πολυεπίπεδου και ιδιαίτερα σημαντικού έργου του Οργανισμού, αξιοποιήθηκε το προσωπικό, η πείρα και οι υφιστάμενες κεντρικές και περιφερειακές διοικητικές δομές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος μετονομάστηκε και μετεξελίχθηκε σε ενιαίο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α, ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, εξακολουθεί να ασκεί τις υφιστάμενες, μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες του δεύτερου, στους λειτουργικούς τομείς των οικογενειακών επιδομάτων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, στις οποίες, σταδιακά, προστίθενται αρμοδιότητες που αφορούν στην απονομή όλων των προνοιακών επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείς εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους.

Οι οικογένειες με παιδιά, τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή διαβούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, τα πρόσωπα με αναπηρία, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και άλλες ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, αποτελούν τον πληθυσμό αναφοράς των παροχών που διαχειρίζεται και χορηγεί ο Οργανισμός

Η επιλογή και ένταξη των ωφελουμένων δικαιούχων στα διαφοροποιημένα, ανάλογα με τις καλυπτόμενες ανάγκες προγράμματα παροχών (σε χρήμα, σε είδος αλλά και υπηρεσιών), πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά, νομοθετικά θεσπισμένους όρους και προϋποθέσεις, μέσω ηλεκτρονικοποιημένων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία.

Αποστολή του ΟΠΕΚΑ είναι η αποτελεσματική και με όρους αποδοτικότητας χορήγηση προνοιακών παροχών και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας με σκοπό την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική ανάπτυξη.

Η επαρκής, με δημόσιους πόρους, εθνικούς ή και ενωσιακούς, στήριξη των ευάλωτων προσώπων, η σταθερή μείωση του αριθμού αυτών που διαβιούν κάτω από το όριο φτώχειας ή όσων βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, συνιστούν έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών και συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του σκοπού της δίκαιης και κοινωνικά αποδεκτής ανάπτυξης.