Θέσεις εργασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων αναζητά αρχαιολόγους – Η διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Θέσεις εργασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων αναζητά αρχαιολόγους - Η διάρκεια της σύμβασης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια ή Προγράμματα Δράσης όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους αναζητά αρχαιολόγους

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Δαπάνη παρακολούθησης εκσκαφών και αρχαιολογική έρευνα» του έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων οικισμού Αγίου Μάμαντος του Δήμου Νέας Προποντίδας ” ΠΕ Χαλκιδικής.

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους – Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κωνσταντινουπόλεως 5 Πολύγυρος Χαλκιδικής Τ. Κ. 63100, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους υπόψιν κ. Μαρίας Λαμπριανού (τηλ. επικοινωνίας: 2310285163, 2371022060)

Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2024.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.