θέσεις εργσίας

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τα προσόντα και η ημερομηνία αίτησης

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας αίτηση υποψηφιότητας προκειμένου να διδάξουν όλα τα μαθήματα που ορίζονται ανά θέση/Γνωστικό Αντικείμενο (Παράρτημα ΙV) του προπτυχιακού προγραμμάτων σπουδών του οικείου Τμήματος, όπως αυτά έχουν επιλεχθεί και εγκριθεί από την 6η 25/01/2024 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.